Projects

Aquest col·lectiu neix el 2012 en el context més underground de la ciutat, com una iniciativa dintervenció i re significació dels espais des duna gramàtica plàstica i intuïtiva. Des d’aleshores, explorem i evoquem un univers poètic propi a través de l’art tèxtil. Totes venim de diferents formacions artístiques complementàries com: belles arts, espai sonor, performance, dramatúrgia, dansa, escriptura… cosa que ens brinda punts de vista nutritives i inspiradores per al propi col·lectiu gràcies a les diferents activitats i exposicions realitzades. Considerem que el nostre projecte genera incisions tèxtils multidisciplinars que tenen com a recurs materials i eines reciclades i domèstiques aprofitant diversitat de tècniques com tricot, tapís, brodat, crochet, costura de punt, màquina de cosir, collage, teler, pintura tèxtil, construcció d’objectes tridimensionals amb tela, pigments naturals i ara estem introduint amb tècniques de biomaterials.

Este colectivo nace en 2012 en el contexto más underground de la ciudad, como una iniciativa de intervención y re significación de los espacios desde una gramática plástica e intuitiva. Desde entonces exploramos y evocamos un universo poético propio a través del arte textil. Todas venimos de diferentes formaciones artísticas complementarias como: bellas artes, espacio sonoro, performance, dramaturgia, danza, escritura…lo cual nos brinda puntos de vista nutritivas e inspiradoras para el propio colectivo gracias a las diferentes actividades y exposiciones realizadas.  Consideramos que nuestro proyecto genera incisiones textiles multidisciplinares que tienen como recurso materiales y herramientas recicladas y domésticas aprovechando diversidad de técnicas como tricot, tapiz, bordado, crochet, costura de punto, maquina de coser, collage, telar, pintura textil, construcción de objetos tridimensionales con tela, pigmentos naturales y ahora estamos introduciendo con técnicas de biomateriales.

This collective was born in 2012 in the most underground context of the city, as an initiative of intervention and re-meaning of spaces from a plastic and intuitive grammar. Since then we have been exploring and evoking our own poetic universe through textile art. We all come from different complementary artistic formations such as: fine arts, sound space, performance, dramaturgy, dance, writing … which gives us nourishing and inspiring points of view for the group itself thanks to the different activities and exhibitions carried out. We consider that our project generates multidisciplinary textile incisions that use recycled and domestic materials and tools as a resource, taking advantage of a variety of techniques such as tricot, tapestry, embroidery, crochet, knitting, sewing machine, collage, loom, textile painting, construction of three-dimensional objects with fabric, natural pigments and now we are introducing with biomaterial techniques.